Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z radia internetowego dostępnego pod adresem radio.nakanapie.pl, na stronie mobilnej o tym samym adresie oraz w widetach na stronach partnerskich. Radio prowadzone jest przez ThinkLab, Marek Kasperski z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleja Wyścigowa 4c/47, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m. Głogów pod numerem 15121/2007, NIP 693-194-48-35, REGON 391001440 (dalej „Radio”). Rozpoczynając korzystanie z Radia zgadzasz się na postanowienia niniejszego regulaminu. Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Radia.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Celem Radia jest promocja czytelnictwa oraz idei czytanych audycji radiowych, w tym audiobooków, poprzez umożliwienie użytkownikom odsłuchiwania fragmentów książek (audycje) oraz umożliwię zakupu pełnych audiobooków w serwisie nakanapie.pl.
 2. Radio dostępne jest na stronie o adresie radio.nakanapie.pl, w tym serwisie na telefony komórkowe (serwis mobilny) pod tym samym adresem oraz we wklejkach (Widgety) umieszczanych na stronach partnerskich i platformach radiowych partnerów.
 3. Serwis radia oraz elementy pochodne (serwis mobilny, widget), a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz funkcjonalności, stanowią własność ThinkLab Marek Kasperski, wyłączając te elementy, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które dostarczamy użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Prezentowane w radiu audiobooki są własnością firm, z którymi zostały podpisane stosowne umowy regulujące sposób udostępniania fragmentów audiobooków w radiu. Tym samym radio.nakanapie.pl nie łamie żadnych praw autorskich oraz majątkowych, autorów, twórców i wydawców prezentowanych za pomocą radia audiooboków.

§ 2 Zasady korzystania z radia

 1. Usługobiorcą jest każda osoba, która korzysta z Radia. Usługobiorcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 2. Umożliwianie korzystania z Radia jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 4. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług. Użytkownik korzysta z Radia wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.
 5. Nie gwarantujemy, że Radio lub jego poszczególne części będą dostępne cały czas. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki awarii Radia.
 6. Radio nie ponosi odpowiedzialności za działalność sklepów internetowych, księgarni, firm reklamujących się w za pomocą Radia, porównywarek produktowych i innych firm i osób trzecich. Reklamacje oraz zapytania dotyczące oferty partnerów powinny być kierowane bezpośrednio do tych podmiotów.

§ 3 Płatności

 1. Korzystanie z Radia jest bezpłatne. Dostęp do Usług objętych Regulaminem jest otwarty dla każdego użytkownika publicznej sieci Internet, na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Usługodawca upoważniony jest do wprowadzania odpłatności za poszczególne Usługi objęte Regulaminem lub do wprowadzania nowych Usług o charakterze odpłatnym. Powyższe zmiany wymagają zmiany Regulaminu.

§ 4 Usługi

 1. W ramach świadczenia Usług Usługodawca umożliwia Usługobiorcom:
  1. przeglądanie treści Radia,
  2. odtwarzanie nadawanych przez Usługodawcę audycji radiowych (fragmenty audiobooków),
  3. opublikowanie na własnej stronie, serwisie, blogu (strona partnerska) wklejki (widget) z radiem nakanapie.pl umożliwiający odsłuchiwania radia z poziomu strony partnerskiej,
  4. zakup pełnych wersji audiooboków w sklepie serwisu nakanapie.pl (wymaga rejestracji w serwisie nakanapie.pl), co reguluje już osobny regulamin serwisu i sklepu nakanapie.pl.

§ 5 Wymagania techniczne

Dokładamy starań by radio było dostępne dla jak największej liczby użytkowników. Według naszej wiedzy Radio powinno działać poprawnie w przeglądarkach internetowych: Firefox w wersji co najmniej 3, Google Chrome, Safari w wersji co najmniej 3 lub Opera co najmniej w wersji 10 oraz w wybranych modelach telefonów komórkowych, jak na przykład z zainstalowanym systemem operacyjnym iOS (iPhone, iPad) oraz systemem Android Google.

§ 6 Prawa i obowiązku Usługobiorcy

 1. Usługobiorcy zobowiązani są do postępowania zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz zasadami dobrego wychowania.
 2. Zakazane jest zamieszczanie widgetów z radiem przez Usługobiorcę w serwisach zawierających treść o charakterze bezprawnym, w szczególności treści o charakterze rasistowskim, nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa, jak i treści naruszających dobra osobiste innych osób oraz zawierających pornografię.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługobiorca korzystając z Radia obowiązany jest postępować zgodnie z zasadami Netykiety.

§ 7 Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Radia mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych. Usługodawca nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Usługobiorców lub osoby trzecie z powodu wystąpienia przerw w funkcjonowaniu Radia.
 3. Treści udostępniane przez Usługodawcę w Radiu są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z treści zamieszczonych w Radiu wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 8 Odpowiedzialność

 1. Korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z korzystaniem z Radiem w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu lub w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach partnerskich należących do użytkowników, w których znalazły się linki do Radia bądź widgety radia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Radia.

§ 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z momentem zaprzestania przez Usługobiorcę czynności w Radiu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia Usług przez Usługodawcę Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Usługodawcy, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania Usługobiorcy.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 21 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę.
 4. decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie dnia 1.02.2012 r.
 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług objętych Regulaminem Usługobiorca akceptuje, że Usługodawca ma prawo do przeniesienia wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej z Usługobiorcą umowy na osobę trzecią, z zastrzeżeniem, że nie może to wpływać na przedmiot świadczonej odpłatnie przez Usługodawcę Usługi.